Juridisk-hjelp.no

Godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Krav om dagpenger

Her sies det litt om dagpenger under arbeidsløshet. Dagpenger under arbeidsløshet reguleres i
lov om folketrygd kapittel 4. Det som sies her er ikke en uttømmende liste over retten til dagpenger, men noen hovedpunkter. Ditt NAV kontor kan si nærmere om du har rett til dagpenger og hvordan du skal gå frem for å få dagpenger ved søknad.

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. For å få dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV og være reell arbeidssøker i tillegg til å oppfylle de andre vilkårene som er nevnt under. Hvem kan få dagpenger?


Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du:

 • Har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent
 • Har fått utbetalt arbeidsinntekt på minst 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp) i siste avsluttede kalenderår (i fjor), eller minst 3 G (folketrygdens grunnbeløp) i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene. Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes med i kravet til minsteinntekt.
 • Du må være reell arbeidssøker
 • Du være registrert som arbeidssøker, og sender meldekort hver 14. dag
 • Du må bo eller oppholder deg i landet
 • Som hovedregel må du ikke være skoleelev eller student. Merk at her er det unntak.

Du kan også ha rett til dagpenger hvis du:

 • Er permittert helt eller delvis
 • Etablerer egen virksomhet
 • Er arbeidsløs grunnet konkurs
 • Er EØS-borger på visse vilkår
 • Er nydimittert vernepliktig


Når søker du?
Utgangspunktet er at du kan søke om dagpenger tidligst en uke før første ledige dag.

Du må kontakte ditt NAV kontor og fremsette søknad om dagpenger. Du har krav på et skriftlig vedtak fra NAV. Ønsker du å klage på dette vedtaket kontakt oss på
e-post.