Juridisk-hjelp.no

Godkjent av tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Rettshjelpfirmaet tar fra kroner 1000-1200 per time avhengig av sakens kompleksitet. I tillegg kommer 25% mva. Vi fakturerer for medgått tid. Fastsetting av honorar avhenger, i tillegg til timeforbruk, av oppdragets art, størrelse og kompleksitet.

Hertil kommer dekning av eventuelle utlegg og kostnader. Det søkes om fri rettshjelp.

NAV saker kan gi fri rettshjelp.

Din første henvendelse i e-post er vederlagsfri. Vi søker om fri rettshjelp for deg dersom du oppfyller de økonomiske vilkårene.
Grensen for enslige, inntekten må ikke overstige kroner 246.000. Formuen (nettoformuen) må ikke overstige kroner 100.000.

Når det gjelder - husstand - (typisk samboere, ektefeller og partnere) må ikke den samlede inntekt overstige kroner 369.000.

Formuen (nettoformuen) må ikke overstige kroner 100.000.