You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Kontakt oss

Send oss en e-post. Vi ønsker i utgangspunktet e-post som den første henvendelse.

Benytt da e-post.

Dette er effektivt og tidsbesparende for oss. Dersom det skulle være vanskelig å benytte mail for eksempel ved at du er ukomfortabel ved å skrive om saken, så kan telefonnummeret under benyttes. Den første tilbakemeldingen ser vi på som en gratis førstegangskonsultasjon. Med mindre sakskomplekset er svært omfattende. Vi vil alltid opplyse deg når “taksameteret begynner å løpe.” Vi vil i så fall si klart i fra om dette. Merk at trygdesaker (NAV saker) kan kvalifisere til fri rettshjelp. Se mer om dette under priser og fri rettshjelp.

Du vil få en tilbakemelding i løpet av kort tid. Vi vil skissere hva vi kan gjøre med din sak og antyde hvilket resultat vi kan oppnå for deg. Imidlertid kan vi aldri gi deg en garanti om et bestemt resultat, men vi kan love at vi vil stå på for din sak.

Vi kan dessverre ikke love å bistå nye klienter, dette må vurderes konkret ut i fra din konkrete sak og sakens karakter og den totale saksmengden som foreligger til enhver tid her. Imidlertid lover vi å svare på alle nye klienthenvendelser så snart det er mulig.

Vær også oppmerksom på (eventuelle) tidsfrister som løper i din sak, dette må du overholde før vi eventuelt bistår deg. Mail til oss er altså ikke fristavbrytende i forhold til ditt sakskompleks. Vi ser nødvendigheten av å presisere dette da det dessverre skjer at noen misforstår dette. Dersom det er knapp tidsfrist anmoder vi NAV om forlenget frist. Det er særlig aktuelt å anmode NAV om å forlenge tidsfristen når saken kan havne i Trygderetten. NAV er faktisk rimelige i forhold til dette og forlenger som hovedregel tidsfristen når vi anmoder om det.


Kontaktinformasjon:

Telefon: 95 33 51 85

e-post adresse: firmapost@juridisk-hjelp.no 

Organisasjonsnummer: 982 545 293 MVA

Postadresse: 
Rettshjelpfirmaet Juridisk-hjelp
Postboks 8829 Youngstorget, 0028 Oslo

----------- * -----------

Besøksadresse (besøk kun etter avtale):

C.J. Hambros Plass 2, 0164 Oslo