You need a browser that supports CSS Grid layout to see this example properly!

Din første henvendelse per e-post er alltid gratis.

Priser og fri rettshjelp

1. INNLEDNING:

Din første henvendelse i e-post er selvsagt alltid vederlagsfri.

Det avtales priser for medgåtte timer (se under i punkt 5). I Nav saker kan det dessuten oppnås fri rettshjelp. Vi undersøker om de økonomiske vilkårene oppfylles og tar oss av alt det praktiske i forhold til Fylkesmannen vedrørende fri rettshjelp. Fri rettshjelp er i hovedsak et rettshjelptilbud som helt eller delvis blir dekket av staten. Dog med unntak av egenandel som ble innført I 2005. Fri rettshjelp omfatter både fritt rettsråd og fri saksførsel. Fritt rettsråd er rettledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang. Fri sakførsel er rettshjelp i saker som går for domstolene. I NAV saker er dette Trygderetten i all hovedsak. Svært unntaksvis havner NAV saker for lagmannsretten og for Høyesterett, men det skjer. Fri rettshjelp kan bli gitt i ulike NAV saker. Vilkåret for rettshjelp i NAV saker hvor aktuelt vedtak påklages, og videre kan fri sakførsel gis i ankesak for Trygderetten. NAV må altså ha fattet et formelt vedtak som kan påklages før fri rettshjelp ytes. I unntakstilfelle kan Fylkesmannen innvilge fri rettshjelp i saker uten at formelt vedtak er fattet. Gjerne i saker der NAV kontoret har sittet for lenge med saken uten at det foreligger rimelig grunn til at vedtak faktisk ikke er fattet. Dersom du kan dokumentere purring til NAV og vise til at saken er tilstrekkelig opplyst er det en mulighet til at Fylkesmannen kan innvilge fri rettshjelp. Vi kjenner til eksempler der NAV har sittet på saken nær 1 år uten å fatte vedtak selv om de burde ha gjort det. Sterke velferdsgrunner taler for fri rettshjelp også i saker uten at det er fattet et formelt vedtak. Fri rettshjelp er regulert i LOV 1980-06-13 nr 35: Lov om fri rettshjelp. Det er økonomiske vilkår for å få fri rettshjelp.

Rettshjelp er også betinget av at man ikke har inntekt og formue over visse fastsatte grenser.

For enslige er dette 350 000 kroner i bruttoårsinntekt og for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi er grensen for bruttoårsinntekt 540 000 kroner.

Formuesgrensen er kroner 150 000.

2. ANDRE MULIGHETER FOR DEKNING AV SAKSOMKOSTNINGER:

Dersom Fylkesmannen ikke innvilger fri rettshjelp, på grunn av uriktige opplysninger, du oppfyller ikke vilkårene eller annet grunnlag avtaler vi prisen med deg. Vi vil da fakturere for medgått tid til en avtalt timepris pluss 25% merverdiavgift. Når det gjelder timepriser se punkt 5 under.

Dersom NAV endrer vedtaket til din gunst eller vi får medhold i Trygderetten dekkes normalt dine saksomkostninger. Dette følger av forvaltningslovens § 36 og de alminnelige regler om dekning av saksomkostninger under prosess. Vi legger alltid ned påstand om dekning av saksomkostninger.

Merk at noen forsikringsordninger dekker også saksomkostninger, for eksempel innboforsikring, yrkesskadeforsikring og fagforeningsforsikring. Imidlertid dekker disse sjeldent Nav saker. Her har forsikringsselskapene unntak.

3. EGENANDEL PÅ FRI RETTSHJELP:

Man kan for så vidt si at forbruker i aktuelle tilfeller i realiteten er forpliktet til å betale for den første timen av fritt rettsråd. Egenandel for fritt rettsråd er kroner 1140 i 2023 si såkalte stykkprissaker.

Egenandel gis ikke om klienten har mindre enn 100 000 i inntekt og mindre enn 100 000 i netto formue. Fritt rettsråd er bistand før saken eventuelt havner i Trygderetten. Når Trygderetten er adressat for din sak kalles denne rettshjelpen for fri sakførsel. Egenandel for fri sakførsel for Trygderetten er 25 % av den salæroppgaven prosessfullmektigen legger frem som og som blir godkjent av Trygderetten.

Egenandel for fri sakførsel for Trygderetten blir ofte rundt kroner 4000,-. Det er ikke merverdiavgift av egenandelen. Rettshjelper krever inn egenandelen. Personer med brutto inntekt under kroner 100 000 betaler ikke egenandel. Dette gjelder både i saker med såkalt fritt rettsråd og fri sakførsel.

4. HVORDAN GÅR DU FREM FOR Å SØKE OM FRI RETTSHJELP:

Søknad om fri rettshjelp skal sendes til og behandles av Fylkesmannen i ditt distrikt. Vi søker om fri rettshjelp for deg og sender inn de nødvendige dokumentene til Fylkesmannen. Det skjer etter at du har fylt ut et skjema, som vi sender deg per e-post. Du må også først ha sendt oss en e-post med forklaring av din sak og samtidig ha fått en bekreftelse fra oss på at vi har påtatt oss din sak.

5. PRISER:

Rettshjelpfirmaet tar fra kroner 1000 - 1400 per time avhengig av sakens kompleksitet. I tillegg kommer 25 % mva. Vi fakturerer for medgått tid. Fastsetting av honorar avhenger, i tillegg til timeforbruk, av oppdragets art, størrelse og kompleksitet.

Hertil kommer dekning av eventuelle utlegg og kostnader. Firmaets alminnelige oppdragvilkår er gjeldende ved et oppdrag for klient. Disse sendes ut sammen med oppdragsavtalen.

Rettshjelp er også betinget av at man ikke har inntekt og formue over visse fastsatte grenser.

For enslige er dette 350 000 kroner i bruttoårsinntekt og for ektefeller eller andre som lever sammen med felles økonomi er grensen for bruttoårsinntekt 540 000 kroner. Formuesgrensen er kroner 150 000.